info
  • Please enter your address first

When you are already registered, please login directly here

Ship To
Only in case shipment address is different from billing address,
click »Add/Edit shipment address« button below
Add/Edit shipment address
Name SKU Price: Quantity / Update Tax Discount Total
 
Product prices result
No shipment selected

Please select a shipment method

 

We are sorry, no shipment method matches the characteristics of your order.

 
Total:
€ 0,00
€ 0,00
Notes and special requests

Terms of service

ALGEMENE VOORWAARDEN LENS SPELVERHUUR

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door LenS Spelverhuur verhuur opgestelde aanbiedingen. De wederpartij ten aanzien van overeenkomsten wordt hierna steeds genoemd: huurder. Toepassing van door de huurder ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig.

Aanbiedingen en overeenkomsten
2. De prijzen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend tenzij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestigingen van LenS Spelverhuur LenS Spelverhuur of (begin van) feitelijke uitvoering door LenS Spelverhuur van de verhuur.
4. Door of vanwege LenS Spelverhuur verstrekte documentatie, gebruiks- en andere adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5. Huurder, of diens gemachtigde, is verplicht, op aangeven van LenS Spelverhuur, bij aflevering van het verhuurde te tekenen voor ontvangst.
6. Tenzij anders is overeengekomen is LenS Spelverhuur gehouden haar aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen.

Betaling
7. De door LenS Spelverhuur opgegeven prijzen luiden in Euro's exclusief 19% BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. De op de prijslijst van LenS Spelverhuur aangegeven prijzen luiden exclusief 19% BTW.
8. Betaling van de factuur dient te geschieden ten tijde van het ophalen van het verhuurde of door storting of overschrijving op de bankrekening van LenS Spelverhuur, na ontvangst van de factuur, kan alleen na vooraf overeengekomen toestemming van LenS Spelverhuur.
9. Betaling van het aan LenS Spelverhuur toekomende bedrag dient zonder beroep op verrekening of korting binnen veertien dagen na factuurdatum aan LenS Spelverhuur LenS Spelverhuur te geschieden
10. Indien huurder, of diens gemachtigde, het aan LenS Spelverhuur toekomende bedrag niet binnen de in deze leverings- betalings-voorwaarden gestelde termijn voldoet is huurder, of diens gemachtigde daarover de wettelijke rente verschuldigd, geldend op het moment waarop huurder, of diens gemachtigde in verzuim raakt.
11. Na het sluiten van de overeenkomst is LenS Spelverhuur gerechtigd om van de huurder genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
12. Indien enige betaling niet tijdig is verricht, verkeert huurder in verzuim en is LenS Spelverhuur bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van huurder.
13. Een door huurder gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

Annulering
14. Annulering van de overeenkomst door huurder is mogelijk tot 24 uur voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Ingeval van tijdige annulering is huurder 50 % van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij niet-tijdige annulering blijft de volledige prijs verschuldigd.

Regeling ten aanzien van verhuur van objecten
15. De verhuurde objecten blijven eigendom van LenS Spelverhuur en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend.
16. Het verhuurde wordt onbegeleid in huur afgestaan. Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van het verhuurde.
17. In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen direct aan LenS Spelverhuur kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na retournering van het verhuurde geconstateerde gebreken en/of beschadigingen.
18. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan LenS Spelverhuur, in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is zoals bedoeld in artikel 17, te worden teruggegeven.
19. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van LenS Spelverhuur geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en LenS Spelverhuur hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan LenS Spelverhuur te vergoeden. Indien door deze schade LenS Spelverhuur zijn verplichtingen ten opzichte van de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen.
20. Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een éénzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.
21. Voor zover het bepaalde in de artikelen 15 tot en met 20 afwijkt van andere bepalingen in deze algemene voorwaarden (met uitzondering van de artikelen 22 tot en met 35) dan prevaleren de artikelen 15 tot en met 20.

Aansprakelijkheid
22 Ingeval van beschadiging aan het verhuurde, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade (waaronder bedrijfsschade) al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of dat toerekenbaar is of niet.
23 In geval de huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder als hierboven in artikel 19 genoemd aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.
24 LenS Spelverhuur is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van LenS Spelverhuur.
25 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, is LenS Spelverhuur niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart LenS Spelverhuur ter zake van eventuele vorderingen van derden.
26 Indien LenS Spelverhuur als gevolg van het voorgaande gehouden is de schade die de huurder lijdt, te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorgaand artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is LenS Spelverhuur nimmer aansprakelijk. Deze beperking geldt niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van LenS Spelverhuur.
27 De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder ten opzichte van LenS Spelverhuur als gevolg van deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

Overmacht
28 In geval van overmacht is LenS Spelverhuur bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
29 Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van LenS Spelverhuur aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbrekingen, import- of handelsverboden, uitsluiting en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.
30 Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het materiaal dan wel voor de gebruikers en/of begeleiders, kan LenS Spelverhuur het gebruik van het verhuurde stilleggen. Indien hierdoor de aanvang van de gebruiksmogelijkheden niet op het juiste tijdstip plaats heeft gehad, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan LenS Spelverhuur nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door huurder geleden
schade.

Ontbinding
31 Onverminderd de hem verder toekomende rechten is LenS Spelverhuur bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst in onvoltooide staat te ontbinden, indien de huurder:
o a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
o b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
o c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor LenS Spelverhuur voorzienbaar is dat de huurder daarin zal tekortschieten.
32 Ontbinding en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat LenS Spelverhuur gehouden is tot enige schadevergoeding.
33 Alle vorderingen die LenS Spelverhuur in deze gevallen op de huurder mocht hebben of verkrijgen, zullen direct en ten volle opeisbaar zijn.


Slotbepalingen
34 Indien een of meer bepalingen uit de tussen LenS Spelverhuur en de wederpartij gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
35 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen als bijzondere voorwaarden in de overeenkomst van verhuur en huur te worden opgenomen.
36 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
37 Elk geschil tussen LenS Spelverhuur en de huurder zal door de Rechtbank dan wel de Kantonrechter in de plaats of het arrondissement/kanton waarin is gevestigd worden beslecht. Dit artikel geldt niet in het geval de huurder natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.

LenS Spelverhuur, te Nieuw Heeten, 06 – 23371022